ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 27 )
4.49%
ด้านสาธารณูปโภค ( 249 )
41.43%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 230 )
38.27%
การบริการประชาชน ( 43 )
7.15%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 32 )
5.32%
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( 20 )
3.33%