ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 28 )
4.64%
ด้านสาธารณูปโภค ( 251 )
41.56%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 230 )
38.08%
การบริการประชาชน ( 43 )
7.12%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 32 )
5.30%
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ( 20 )
3.31%