หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  พัฒนาการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  เพื่อยกระดับการศึกษาและเพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
  ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงาน
 
 
 
     
 
  จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ และวิธีการติดต่องานทะเบียนราษฏร์
  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าอย่างมีระบบและนำไปสู่การพัฒนาแบบถาวร
  เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมและบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมด้านการสาธาณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
  พัฒนายกระดับการศึกษาและทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วรร่วม
  ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
  สงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  สงเคราะห์และจัดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน
  ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าชุมชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนประเมินสภาพปัญหาของชุมชน
 
 
 
     
 
  เทศบาลมีบทบาทและศักยภาพ ที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
  เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
  สร้างเสริมจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองและสังคม