หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-1363972
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-5483318
นางสาวภัทรภร อ่อนไสว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 081-6489723
นางนุสรา อ่ำอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-581990
นายสถิตย์ ศรีภุชงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 036 - 582317
นางนพรัตน์ กลายเพท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
โทร : 099-6979067
นายกิติพศ ผิตพงศ์
หน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-6092364
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 084-0831069