หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น
 
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ๓Rs การลด การคัดแยกและการใช้ประโยชน์  
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการบ
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการบ
โครงการธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาล๑ (สหราษฎร์วิทยา) ส
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้า
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           โครงการรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ๓Rs การลด การคัดแยกและการใช้ประโยชน์
            วัตถุประสงค์ของโครงการ
            1.เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ \\\"ประเทศไทยไร้ขยะ\\\" เป็นไปตามแนวทาง \\\"ประชารัฐ\\\" โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
            2.เพื่อสนับสนุนและดำเนินการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ \\\"จังหวัดสะอาด ๓Rs ประชารัฐ\\\"จังหวัดสิงห์บุรี เป็นรูปธรรมมากขึ้น
            3.เพื่อส่งเสริม รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
            4.เพื่อส่งเสริม รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ปฏิบัติตนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด การคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ประโยชน์จากขยะ
            5.เพื่อแก้ไขปัญาปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีจำนวนลดน้อยลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 13.12 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. โดย คุณ สุพัตรา โพธิ์นิ่ม

ผู้เข้าชม 530 ท่าน