หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การจัดการสารสนเทศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
10. การนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
8. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น การลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการให้บริการ) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
7. Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
6. มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
4. การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
3. ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
2. การรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
1.การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอินทร์บุรี [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)