หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/123-134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2563
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/47-122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2563
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/135-210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2563
อัตราราคางานต่อหน่วย สน.คท. มท 0808.2/ว20 6 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2563
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว28 6 ม.ค. 2563
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กพส. มท 0810.4/ว18 3 ม.ค. 2563
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กพส. มท 0810.4/ว17 3 ม.ค. 2563
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562-2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว5359 3 ม.ค. 2563
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว16 3 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว1 3 ม.ค. 2563
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว04 [เอกสารแนบ] 2 ม.ค. 2563
แนวทางการดำเนินโครงการ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย" เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.4/ว5370 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 9-10 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1 2 ม.ค. 2563
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ เป็นรายกรณี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภูเก็ต, นครปฐม, ลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว03 2 ม.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5366 2 ม.ค. 2563
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว7857 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ม.ค. 2563
การส่งข้อมูลที่ดินตามมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5361 2 ม.ค. 2563
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5365 2 ม.ค. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 892