โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1196 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1188 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2815 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงรณรงค์การจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภาประจำเดือน มกราคม 2558 [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการผู้ว่าพาทำบุญ [ 30 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โพทะเล พิธีบวงสรวงงานสดุดีชาวบ้านบางระจันวัดโพธิ์เก้าต้นและถวายปืนใหญ่2กระบอก โดย นายนิ [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.บางน้ำเชี่ยว พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.บางน้ำเชี่ยว งานประเพณีกำฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 29 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงต้อนรับอาสาสมัครสหรัฐอเมริกา [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงขอเชิญเที่ยวงาน สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โพทะเล นายกนิกร ทองมา เข้าพิธีรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทา [ 28 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านแ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณวัดพุทธาราม หมู่ 3 [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านแป้ง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแป้ง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแป้ง ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
 
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว203  [ 29 ม.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหารสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว201  [ 29 ม.ค. 2558 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 184 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 175 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 น้ิว พร้อมอุปกรณื จำนวน 33 จุด ม1- [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ,สอบราคาก่อสร้างท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และสอบ [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
สห 0023.5/ว 4376 แบบรายงานความคืบหน้า [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
รายงานความคืบหน้าการก่อหนี้/เบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค.2557 ณ ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศจากสิงห์บุรีถึงสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรี [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน [ 27 พ.ย. 2557 ]   
อบต.บ้านจ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านจ่า ณ บริเวณที่ท [ 27 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ท่างาม กรมพลศึกษา ชวนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเขตภาคกลางอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาฟรี (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์ก (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้อง (5 ม.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.พักทัน ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1129  ตอบ 3
อบต.ท่างาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา (24 ธ.ค. 2557)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาท (23 ธ.ค. 2557)    อ่าน 577  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ไม่เห็นมีใครมาโพสไรเลย (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1103  ตอบ 9
อบต.หนองกระทุ่ม ...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3286  ตอบ 5
ทต.บางน้ำเชี่ยว ถามช่องทางการติดต่อ ทต.บางน้ำเชี่ยว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล