โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1252 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1203 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2983 
อบต.น้ำตาล โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำตาล โครงการสืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำตาล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และสร้าง [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 32 
อบต.หนองกระทุ่ม รวมภาพหรรษา 16 เมษา ณ วัดหนองกระทุ่ม [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.ไม้ดัด มอบอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด ผู้ว่าพาทำบุญ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ไม้ดัด ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ไม้ดัด กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โพกรวม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประเพณีสงกรานต์ 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 23 
อบต.โพทะเล โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 31 
อบต.โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่เด็ก [ 10 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 17 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 225 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 203 
 
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 น้ิว พร้อมอุปกรณื จำนวน 33 จุด ม1- [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.น้ำตาล  เว็บไซต์ อบต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจัดหาครุภัณฑ์และรถยนต์ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  การจำหน่ายพัสดุ.....ดำเนินการอย่างไร (7 เม.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (6 เม.ย. 2558)    อ่าน 9521  ตอบ 21
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  กฎหมายน่ารู้ : การชำระหนี้ด้วยเหรียญกษาปณ์ (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ราคาป้ายจราจร ทางหลวงชนบท (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล