โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1074 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1129 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2306 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมฯ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแจง อำเภอบางระจันเข้าตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.โพธิ์ชัย การประชาคมเพื่อขยายเขตโรงสีโชคไพศาลถาวร [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการส่งเสริมประสบการณ์โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.สระแจง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำ [ 8 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ สายด่วน สปสช. [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 40 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง การออกใบอนุญาตประจำปี พ.ศ.2558 [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 43 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กำหนดการรับมอบอาหารเสริม(นม) และยาบำรุงสำหรับเด็ก ภาวะน้ำหนักต่ำว่าเกณฑ์ อายุ 0- [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล่น อบต.หนองกระท [ 4 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.ท่างาม อบต.ท่างามได้เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นที่มีการบริหารจัดการที่ด [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.สระแจง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ- คูทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระแจง [ 3 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.สระแจง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงาน [ 1 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
 
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 116 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 113 
 
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ส.ค.57 [ 12 ก.ย. 2557 ]     
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 8 กันยายน 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]   
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 8 ก.ย. 2557 ]   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 5 ก.ย. 2557 ]   
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2557 "รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 1 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   
ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 19สค57 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
รายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ60ปี ในปีงปม2558 [ 22 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 1สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 4สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 7สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา มิ.ย.-ก.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30ก.ค.57 [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา [ 1 ส.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่ [ 28 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 17กค57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
การจัดอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี [ 25 ก.ค. 2557 ]   
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 10 ก.ค. 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.ท่างาม หางานลําปางรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประเภทงานที่คุณสนใจ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 144  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 152  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 375  ตอบ 1
ทต.บางน้ำเชี่ยว เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 2
อบต.สระแจง ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล