โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1107 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1152 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2467 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาค [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระทุ่ม เชิญร่วมกิจกรรมในโครงการศัิลปะประดิษฐ์ ฯ ปีงบประมาณ 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก บริเวณรอบอาคารสำนักงานอบต.ท่างาม ด้วยระบบอิเล็กทรอ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่างาม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายแยกเอเซีย วัดท่าอิฐ หมู่ที่ 5,6,7 ด [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่างาม โครงการกอสร้างระบบประปาขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้านหัวดง หมูู่ที่ 10 ตำ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้าน [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.งิ้วราย โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้าฯ ปี 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.งิ้วราย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.งิ้วราย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.สระแจง โครงการเสริมผวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห 4080 บ้านสระแจง-บ้านดอ [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.โพทะเล ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.โพทะเล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 14 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกระทุ่ม ภาพงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 38 
อบต.งิ้วราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองหนองบัวถึงท้ายบึงโพธิ์เรียม ราคา 1,792,000 [ 8 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 38 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 144 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 138 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหการจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒ [ 24 ต.ค. 2557 ]     
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 24 ตุุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]     
อบต.บ้านหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. (สถ.ศพด.2) [ 22 ต.ค. 2557 ]     
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาส [ 22 ต.ค. 2557 ]     
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน 9 ขวา (ตอน 2) ม.7 ต.โพธิ์ชัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]     
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.1 ต.โพธิ์ชัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]     
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 10ตค57 [ 22 ต.ค. 2557 ]     
อบต.แม่ลา เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างโครงการสร้างผิวทางแอสพัสท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายบ้านแม่ลา-บ้านห้วยสามัคคี ม.2,4,6 ต.แม่ลา [ 21 ต.ค. 2557 ]     
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด. จำนวน 1 หลัง ณ บริเวณวัดกุฎีทอง ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว [ 21 ต.ค. 2557 ]     
ทต.ทับยา ก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.4 ขนาด13.40x19.40 ม. รวมชายคาและก่อสร้างห้องครัวพร้อมห้องน้ำ [ 21 ต.ค. 2557 ]     
ทต.ทับยา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณบ้านนายโรม โตสุวรรณถาวร ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี [ 21 ต.ค. 2557 ]     
อบจ.สิงห์บุรี ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ สาย สห 3037 บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี [ 21 ต.ค. 2557 ]     
อบจ.สิงห์บุรี สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ สาย สห 3109 บ้านพักทัน ต.พักทัน-บ่านสระแจง ต.สระแจง [ 21 ต.ค. 2557 ]     
อบต.โรงช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 18 ม. ขนาดไม่เกิน 50 คน [ 21 ต.ค. 2557 ]     
อบจ.สิงห์บุรี ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ สาย สห 4028 บ้านโคกพร้าว - บ้านไร่ ต.โพประจักษ์ [ 21 ต.ค. 2557 ]     
อบต.บ้านจ่า ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะดูก ม.4 [ 21 ต.ค. 2557 ]     
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 14ตค57 [ 21 ต.ค. 2557 ]     
อบต.ไม้ดัด สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯ สายทาง สห 4058 [ 20 ต.ค. 2557 ]     
อบต.ไม้ดัด สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. บ้านหนองลาด ม12 [ 20 ต.ค. 2557 ]     
อบต.ทองเอน ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV [ 20 ต.ค. 2557 ]     
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ปี2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 15ตค57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง ม.2,3 โพทะเล [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.ปรับปรุงผิวจราจรถนน [ 15 ต.ค. 2557 ]   
 
 
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว  เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 1761  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 20064  ตอบ 15
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 159  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 126  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 180  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล