โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1158 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1170 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2683 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงทำ 5 ส. [ 12 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่่วนตำบลโพธิืชัย จัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง ศพด.อบต.โพธ [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.โพธิ์ชัย การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระช [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 66 
อบต.ค่ายบางระจัน งาน 5 ธันวามหาราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ช่วงค่ำ) [ 8 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 32 
อบต.บ้านหม้อ โครงการสืบสานตำนนานย้อนยุค ระลึกถึงวัฒนธรรมบ้านหม้อครั้งที่ 2 พร้อมร้อยดวงใจ เทิ [ 8 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 32 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงจัดกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข" [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักบริหารการศึกษา [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 25 
อบต.โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
อบต.ค่ายบางระจัน งาน 5 ธันวามหาราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ช่วงเช้า) [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 36 
อบต.ค่ายบางระจัน [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันขอเชิญประชาชนตำบลบางระจันร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉ [ 3 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 31 
อบต.สระแจง โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระแจง [ 3 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 161 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 161 
 
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]     
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]     
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 น้ิว พร้อมอุปกรณื จำนวน 33 จุด ม1- [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ,สอบราคาก่อสร้างท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และสอบ [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
สห 0023.5/ว 4376 แบบรายงานความคืบหน้า [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
รายงานความคืบหน้าการก่อหนี้/เบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค.2557 ณ ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศจากสิงห์บุรีถึงสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรี [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน [ 27 พ.ย. 2557 ]   
อบต.บ้านจ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านจ่า ณ บริเวณที่ท [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้า [ 26 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภ [ 26 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา [ 26 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล [ 26 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอา [ 26 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ต.ค.57 [ 26 พ.ย. 2557 ]   
อบต.ไม้ดัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมรั้วและรางระบายน้ำ อบต.ไม้ดัด ม.5 ต.ไม้ดัด [ 26 พ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 20พย57 [ 24 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ [ 21 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 1 [ 21 พ.ย. 2557 ]   
 
 
 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาท (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 521  ตอบ 5
อบต.ประศุก gclubmax99 Promotion สมาชิกใหม่ (13 ธ.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ประศุก ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (13 ธ.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ประศุก โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ 999Gclub (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว ถามช่องทางการติดต่อ ทต.บางน้ำเชี่ยว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (1 ธ.ค. 2557)    อ่าน 8829  ตอบ 20
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 7754  ตอบ 66
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 2513  ตอบ 21
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 57 (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 185  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล