โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1228 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1194 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2900 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมประชาคมตามโครงการ อบต.สระแจง สัญจร [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม รับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม ปีการศึกษา 2558 [ 5 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมพนักงานประจำเดือน [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.โพทะเล พิธีบวงสรวงงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ปู่ทองแก้ว ณ.วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี หมู่ที่ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.โพทะเล โครงการเวทีประชาคมระดับตำบลโพทะเล สรุปแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผนพ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม ขอเชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรม งามเลิศล้ำตามวิถี ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 8 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุร [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสระแจ [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงพ่นหมอกควัน [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภาฯประจำเดือน [ 27 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.สระแจง ท้องถิ้นจังหวัดสิงห์บุรีเข้าตรวจผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผนพ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การจัดทำแผนพ [ 26 ก.พ. 2558 ]    อ่าน 16 
 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 203 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 186 
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 น้ิว พร้อมอุปกรณื จำนวน 33 จุด ม1- [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ,สอบราคาก่อสร้างท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และสอบ [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
สห 0023.5/ว 4376 แบบรายงานความคืบหน้า [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ท่างาม ฉีดวัคซันฟรีอายุ20-50 (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ค่ะ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ( (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลแม่ลา (5 ก.พ. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร (2 ก.พ. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ท่างาม กรมพลศึกษา ชวนเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเขตภาคกลางอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาฟรี (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์ก (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล