โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1082 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1138 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2355 
อบต.โพทะเล กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2557 [ 29 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านหม้อ กฐินพระราชทาน ณ วัดเก้าชั่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วงดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 25 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกระทุ่ม รวมภาพกิจกรรมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชน&quo [ 24 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.บ้านแป้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประกาศรับโอน ย้่าย พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแ [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ของคณ [ 18 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 43 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมฯ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 43 
อบต.สระแจง อำเภอบางระจันเข้าตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 47 
อบต.โพธิ์ชัย การประชาคมเพื่อขยายเขตโรงสีโชคไพศาลถาวร [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 31 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการส่งเสริมประสบการณ์โดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 33 
อบต.สระแจง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำ [ 8 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 31 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ สายด่วน สปสช. [ 5 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 41 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กค. มท 0803/ว1722  [ 29 ก.ย. 2557 ]
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว3072  [ 29 ก.ย. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 123 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 122 
 
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 25 กันยายน 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]     
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 24 กันยายน 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]     
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อ [ 24 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 16ก.ย.57 [ 24 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินป่าไม้-น้ำบาดาล 17ก.ย.57 [ 24 ก.ย. 2557 ]   
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.ย. 2557 ]   
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 23 ก.ย. 2557 ]   
ประกาศสอบราคา อบต.โพธิ์ชัย [ 23 ก.ย. 2557 ]   
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 42 รายการ [ 22 ก.ย. 2557 ]   
การรายงานข้อมู่ลประชากร เพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 22 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 29สค5 [ 22 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ส.ค.57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 8 กันยายน 2557 [ 9 ก.ย. 2557 ]   
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 8 ก.ย. 2557 ]   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 5 ก.ย. 2557 ]   
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2557 "รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 1 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 1 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   
ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 19สค57 [ 26 ส.ค. 2557 ]   
รายงาน ขรก.ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ60ปี ในปีงปม2558 [ 22 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 1สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 4สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 7สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ท่างาม เทิดทูนสถาบัน (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 5
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 130  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.ท่างาม หางานลําปางรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประเภทงานที่คุณสนใจ (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 160  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล