โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1112 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1154 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2505 
อบต.สระแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.งิ้วราย ผลการใช้งบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแจง ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๖ หมู่บ้าน [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภาฯประจำเดือน [ 30 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านหม้อ กฐินพระราชทาน ณ วัดเก้าชั่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 26 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 [ 28 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาค [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองกระทุ่ม เชิญร่วมกิจกรรมในโครงการศัิลปะประดิษฐ์ ฯ ปีงบประมาณ 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.ท่างาม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก บริเวณรอบอาคารสำนักงานอบต.ท่างาม ด้วยระบบอิเล็กทรอ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ท่างาม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายแยกเอเซีย วัดท่าอิฐ หมู่ที่ 5,6,7 ด [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่างาม โครงการกอสร้างระบบประปาขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้านหัวดง หมูู่ที่ 10 ตำ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้าน [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.งิ้วราย โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้าฯ ปี 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.งิ้วราย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.งิ้วราย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 145 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 144 
 
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]     
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหการจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒ [ 24 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 24 ตุุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]   
อบต.บ้านหม้อ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. (สถ.ศพด.2) [ 22 ต.ค. 2557 ]   
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาส [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน 9 ขวา (ตอน 2) ม.7 ต.โพธิ์ชัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โพธิ์ชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.1 ต.โพธิ์ชัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 10ตค57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   
อบต.แม่ลา เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างโครงการสร้างผิวทางแอสพัสท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง สายบ้านแม่ลา-บ้านห้วยสามัคคี ม.2,4,6 ต.แม่ลา [ 21 ต.ค. 2557 ]   
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ศพด. จำนวน 1 หลัง ณ บริเวณวัดกุฎีทอง ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว [ 21 ต.ค. 2557 ]   
ทต.ทับยา ก่อสร้างอาคาร ศพด. ม.4 ขนาด13.40x19.40 ม. รวมชายคาและก่อสร้างห้องครัวพร้อมห้องน้ำ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
ทต.ทับยา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บริเวณบ้านนายโรม โตสุวรรณถาวร ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี [ 21 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ สาย สห 3037 บ้านสวนหลวง-อ.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี [ 21 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ สาย สห 3109 บ้านพักทัน ต.พักทัน-บ่านสระแจง ต.สระแจง [ 21 ต.ค. 2557 ]   
อบต.โรงช้าง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 18 ม. ขนาดไม่เกิน 50 คน [ 21 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประมูลจ้างซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ สาย สห 4028 บ้านโคกพร้าว - บ้านไร่ ต.โพประจักษ์ [ 21 ต.ค. 2557 ]   
อบต.บ้านจ่า ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะดูก ม.4 [ 21 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 14ตค57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   
อบต.ไม้ดัด สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯ สายทาง สห 4058 [ 20 ต.ค. 2557 ]   
อบต.ไม้ดัด สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. บ้านหนองลาด ม12 [ 20 ต.ค. 2557 ]   
อบต.ทองเอน ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV [ 20 ต.ค. 2557 ]   
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ปี2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 15ตค57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง ม.2,3 โพทะเล [ 15 ต.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ประศุก  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 830  ตอบ 5
อบต.ท่างาม เทิดทูนสถาบัน (29 ต.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 1
ทต.บางน้ำเชี่ยว  เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 1769  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 20125  ตอบ 15
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 84  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 160  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล