โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1105 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1150 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2448 
อบต.ท่างาม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก บริเวณรอบอาคารสำนักงานอบต.ท่างาม ด้วยระบบอิเล็กทรอ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่างาม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายแยกเอเซีย วัดท่าอิฐ หมู่ที่ 5,6,7 ด [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างาม โครงการกอสร้างระบบประปาขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้านหัวดง หมูู่ที่ 10 ตำ [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างาม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้าน [ 17 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.งิ้วราย โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้าฯ ปี 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.งิ้วราย แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.งิ้วราย ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2557 [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.สระแจง โครงการเสริมผวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห 4080 บ้านสระแจง-บ้านดอ [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.โพทะเล ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 15 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.โพทะเล ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 14 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองกระทุ่ม ภาพงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
อบต.งิ้วราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองหนองบัวถึงท้ายบึงโพธิ์เรียม ราคา 1,792,000 [ 8 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 32 
อบต.โพทะเล รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 27 
อบต.โพทะเล ภาพประกอบโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 142 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 137 
 
อบต.ไม้ดัด สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯ สายทาง สห 4058 [ 20 ต.ค. 2557 ]     
อบต.ไม้ดัด สอบราคาจ้างเหมาถนน คสล. บ้านหนองลาด ม12 [ 20 ต.ค. 2557 ]     
อบต.ทองเอน ประกาศสอบราคาซื้อกล้อง CCTV [ 20 ต.ค. 2557 ]     
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ปี2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 15ตค57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง ม.2,3 โพทะเล [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.ปรับปรุงผิวจราจรถนน [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบจ.ปรับปรุงผิวจราจร ม.4 สระแจง [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบต.บางมัญ เปลี่ยนแปลงสอบราคาระบบประปา ม.4 [ 15 ต.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ม.8, จ้างเหมาซ่อมผิวทาง และ อบต.โพทะเล สอบราคาจ้างอาคาร ศพด. [ 15 ต.ค. 2557 ]   
ทต.ทับยา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท [ 10 ต.ค. 2557 ]   
ปิดประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 9 ต.ค. 2557 ]   
ปิดประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ศพด. จำนวน 1 หลัง [ 9 ต.ค. 2557 ]   
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน [ 7 ต.ค. 2557 ]   
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี2557 "รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 7 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 26กย57 [ 2 ต.ค. 2557 ]   
เงินเหลือจ่ายงานเทศกาลกินปลา อบต. [ 2 ต.ค. 2557 ]   
เงินเหลือจ่ายงานเทศกาลกินปลา เทศบาลเมืองบางระจัน [ 2 ต.ค. 2557 ]   
เงินเหลือจ่ายงานเทศกาลกินปลา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [ 2 ต.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อบต.ประศุก และ อบต.ทองเอน วันที่ 30 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   
ประกาศสอบราคาซื้อ อบต.ชี้น้ำร้าย [ 30 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 29 กันยายน 2557 [ 30 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 24กย57 [ 29 ก.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 25 กันยายน 2557 [ 25 ก.ย. 2557 ]   
 
 
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว  เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 1751  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 20037  ตอบ 15
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง อายุข้อมูลในการประมวลผลข้อมูล การประ (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตเรื่อง กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมา (19 ก.ย. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.ท่างาม จุดเริ่มต้นและจุดจบ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 0
อบต.สระแจง สมัครงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่างานประเภทไหนที่คุณต้องประสงค์ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 155  ตอบ 0
อบต.โพทะเล แนะนำกระบวนการง่ายๆในการหางาน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 124  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 176  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล