โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1257 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1208 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 3035 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงา [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง [ 20 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โพกรวม หลักฐานที่ใช้ในการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โพกรวม ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอเลขที่บ้านใหม่ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โพกรวม แจ้งผลการอนุมัติการขอก่อสร้างในพื้นที่ อบต.โพกรวม [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านแป้ง คู่มือรับรับจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพกรวม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบร [ 18 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่างาม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 15 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายเลียบคลอง L3 หมู่ที่ 7 ต.ท่าง [ 14 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายวัดท่าอิฐ หมู่ที่ 6,7 [ 14 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบ [ 14 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิืชัย เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558 [ 12 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ก [ 12 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วงมะระ [ 12 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 236 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 208 
 
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ประศุก สมัครสมาชิกใหม่Gclubmax99 (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ประศุก Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 9686  ตอบ 24
อบต.ประศุก โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ 999 (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 8397  ตอบ 70
อบต.บางกระบือ  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก สมาชิกใหม่ (15 พ.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ประศุก  ยินดีต้อนเข้าสู่ (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ประศุก โปรโมชั่นสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ้านหม้อ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 พ.ค. 2558)    อ่าน 4959  ตอบ 32
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล