โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1242 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1199 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2939 
ทต.บางน้ำเชี่ยว การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชนประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาสสอบราคาจ้างขุดลอกและกำจัดวัชพิช จำนวน 2 โครงการ [ 26 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โพกรวม ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. 2/2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 33 
อบต.โพธิ์ชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2558 [ 25 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โพธิ์ชัย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงเข้าร่วมพิธีสาบานตนอาสาสมัคร รุ่นที่ 127 [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 24 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บางน้ำเชี่ยว รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.โพทะเล พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 [ 23 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองกร [ 20 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชุมประชาคม "โครงการสิงห์บุรีเมืองปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุทางถนน" ระดั [ 20 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 27 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมภูมิปัญญาวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิ [ 20 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.โพกรวม แบบฎีกาเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โพกรวม รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. [ 19 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.โพกรวม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้ง อบต.โพกรวม [ 19 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 211 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 191 
 
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57 [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57 [ 22 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั [ 19 ธ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 น้ิว พร้อมอุปกรณื จำนวน 33 จุด ม1- [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ,สอบราคาก่อสร้างท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และสอบ [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  กฎหมายน่ารู้ : การชำระหนี้ด้วยเหรียญกษาปณ์ (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ราคาป้ายจราจร ทางหลวงชนบท (20 มี.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 มี.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ฉีดวัคซันฟรีอายุ20-50 (4 มี.ค. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ค่ะ (20 ก.พ. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ( (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล