โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1045 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1114 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2179 
อบต.งิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่างาม ซ้อมแผนการเตือนภัยและเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดสิงห์บุรี [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างาม โครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.งิ้วราย องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายประกาศใช้แผนพัฒนาฯ 3 ปี ( พ.ศ. 2558-2560 ) [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โพทะเล รวมภาพกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่อง [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โพทะเล รวมภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 255 [ 19 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์การแจ้งดับกระแสไฟฟ้า [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ชัย พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โพธิ์ชัย การศึกษาดูงานและการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม อีกความภาคภูมิใจ ในการแข่งขันกีฬา ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองกระทุ่ม ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม นำเด็กเล็กร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการสา [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับความดังของเสีย [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 104 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 96 
 
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 1สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 4สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ 7สค57 [ 19 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา มิ.ย.-ก.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]     
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30ก.ค.57 [ 7 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ5สค57 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
โอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 [ 5 ส.ค. 2557 ]   
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา [ 1 ส.ค. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่ [ 28 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 17กค57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   
การจัดอบรมโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดสิงห์บุรี [ 25 ก.ค. 2557 ]   
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 10 ก.ค. 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้อปท 7กค57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 25มิย57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 24 มิ.ย. 2557 ]   
การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ23มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 4มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 17 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
 
 
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 67  ตอบ 2
อบต.สระแจง ผลการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (13 ส.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 2134  ตอบ 17
อบต.โพธิ์ชัย ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.โพทะเล อบต เปิดรับสมัครงานแต่มีตัวอยู่แล้วและจะเปิดรับสมัครทำไม (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 506  ตอบ 3
อบต.โพทะเล สอบถามการเข้าเวรของ อบต.ต่างๆ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ทดสอบ (7 ส.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.โพทะเล ช่วยบอก รองรังสัน หน่อยนะว่าอย่าเยอะมาก ถ้าคิดว่าใหญ่พอเดี๋ยวเจอกัน ที่เงียบเพรา (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 0
อบต.ประศุก เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.สระแจง ขอหนังสือการบำบัดยาเสพติด (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล