โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1003 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1099 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 2085 
อบต.หนองกระทุ่ม 15 สิงหา เชิญชม เชียร์และให้กำลังแก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระทุ่ม [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ปี 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ปี 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Core Team) [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปี พ.ศ. 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.สระแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน ม.7 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ประศุก [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทำลายโรคไข้เลือดออก ปี 255 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 46 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ฯ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.โพทะเล รูปโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โพทะเล กิจกรรมรักถิ่นเกิด รู้รักสามัคคี "ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัดในเขตพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 83 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 79 
 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]     
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 10 ก.ค. 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 15 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้อปท 7กค57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 25มิย57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 24 มิ.ย. 2557 ]   
การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ23มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 4มิย57 [ 23 มิ.ย. 2557 ]   
โอนจัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 19 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 17 มิถุนายน 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที 10 มิถุนายน 2557 [ 11 มิ.ย. 2557 ]   
การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 9 มิ.ย. 2557 ]   
การดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป (ศปป.จว.สห.) [ 8 มิ.ย. 2557 ]   
โอนเงินป่าไม้-น้ำบาดาล27พค57 [ 6 มิ.ย. 2557 ]   
กรอกข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก [ 4 มิ.ย. 2557 ]   
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ข.ย.1/ข.ย.4) [ 4 มิ.ย. 2557 ]   
การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการสร้างอาคารของทางราชการ [ 30 พ.ค. 2557 ]   
โอนเงินให้ อปท. วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]   
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 27พ.ค.57 [ 30 พ.ค. 2557 ]   
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 15พค57 [ 26 พ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 8พค57 [ 26 พ.ค. 2557 ]   
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ26พค57 [ 26 พ.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 7859  ตอบ 18
ทต.บางน้ำเชี่ยว สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 247  ตอบ 4
อบต.โพธิ์ชัย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 15648  ตอบ 84
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 2059  ตอบ 15
อบต.ท่างาม สนุก สนุกเกอร์ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคาจำหน่ายแนะนำปุ๋ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย โครงการอบรม : แนวทางการปฏิบัติในการอนุญาต การออกคำสั่งและการบังคับใช้ กฎหมายควบค (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 1
อบต.ค่ายบางระจัน เว็บไซต์ อบต.ค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 73  ตอบ 2
อบต.โพธิ์ชัย ศุนย์รับเรื่องร้องเรียน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีเกษตรปลอม (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล